Tarieven

Syndicus Tarieven

Appartementsgebouwen

prijs is indicatief / per maand
excl. BTW
 • Minder dan 10 units (totaal): 272 €
 • Vanaf 11 units (per unit): 27 €
 • Vanaf 100 units (per unit): 24 €

Parkings (bij app. gebouw)

prijs is indicatief / per maand
excl. BTW
 • Minder dan 10 units (per unit) 6 €
 • Vanaf 11 units (per unit) 4,5 €
 • Vanaf 100 units (per unit) 4 €

Parkings (zonder app. gebouw)

prijs is indicatief / per maand
excl. BTW
 • Minder dan 25 units (totaal) 272 €
 • Vanaf 26 units (per unit) 10 €
 • Vanaf 50 units (per unit) 9 €


OPMERKINGEN (inbegrepen in de prijs)

 • Administratief: algemene vergadering en 2 vergadering met de beheerraad.
 • Technisch: opvragen en analyseren van bestekken, regelmatig bezoek van het gebouw, controle van onderhoudscontracten.
 • Financieel: opmaken van budget en afrekeningen, boekhouding.

Syndicus Tarieven bijkomende beheerstaken (excl. BTW)

Deze taken omvatten werkzaamheden die krachtens de wet en de statuten tot het domein van de syndicus behoren, maar waarvoor hij gerechtigd is om een aanvullend ereloon te vragen:

 • zich slechts occasioneel voordoen (catastrofes, geschillen, rampen, grote werkzaamheden, enz.);
 • zich slechts onregelmatig voordoen (extra vergaderingen, enz.);
 • zich slechts wegens een beslissing van een van de mede-eigenaars voordoen (mutaties, inningen, geschillen, enz.);
 • niet te voorzien zijn.

Het betreft met name, zonder dat deze lijst beperkend is:

 • de werkzaamheden voortvloeiend uit de verplichting van artikel 3.94 § 1 B.W. (150,00 €);
 • de werkzaamheden voortvloeiend uit de verplichting van artikel 3.94 § 2 B.W. (150,00 €);
 • kostenverdeling tussen verhuurder en huurder (150,00 €)
 • administratieve kosten: kopij (per blad) van een factuur, staat of afrekening (1,50 €);
 • administratieve kosten: opmaken brief (per blad) formaat DIN A4 (40,00 €);
 • administratieve kosten: rappel bij laattijdige betaling (20,00 €);
 • administratieve kosten: opsturen verslag AV of afrekening naar eigenaar (25,00 €);
 • administratieve kosten: postzegels ten laste van de VME
 • het organiseren van een buitengewone algemene vergadering of een tweede zitting van de algemene vergadering (275,00 €) of tweede raad van mede-eigendom (200,00 €);
 • voor de huur van het informatica programma en voor het klantenportaal wordt een vergoeding aangerekend van 1,5 € excl. BTW/kavel/maand met een minimum van 15 € excl. BTW/maand.;
 • voor VME’s zonder rechtspersoonlijkheid dient BTW aangerekend te worden, alsook garagecomplexen zonder wooneenheden;

Volgende punten zijn volgens uurtarief:

 • fysiek en intellectueel werk in het gebouw;
 • het organiseren van een algemene vergadering van een gedeelte van de mede-eigendom dat geen aparte rechtspersoonlijkheid heeft;
 • het organiseren van algemene vergaderingen en vergaderingen voor de raad van mede-eigendom buiten de vergaderingen waarin de onderhavige overeenkomst voorziet;
 • de voorbereiding en het beheer van geschillendossiers die aan een advocaat moeten worden voorgelegd;
 • het beheer van schadegevallen voor de verzekering;
 • bijstand en/of diensten van boekhoudkundige, juridische of fiscale aard voor alle eenmalige dossiers: rapporten, formaliteiten, verklaringen, briefwisseling, enz.;
 • de vertegenwoordiging van de mede-eigendom, in de hoedanigheid van bouwheer, bij het uitvoeren van grote werkzaamheden;
 • nieuw gebouw: tussenkomsten, adviezen en aanwezigheid bij de procedures van voorlopige en definitieve oplevering;
 • het verwerken van de mutatie van een kavel;
 • alle diensten die noodzakelijk zijn voor het overnemen en openen van de boekhouding van het gebouw in de mate waarin de ontvangen elementen niet conform zouden zijn aan artikel 3.89, § 5, 7°B.W.;
 • het opmaken van een bestek voor wat betreft de opdrachten en contracten waarbij mededinging verplicht is;
 • voorbereiding, opmaak, verdeling en afhandeling van de gecoördineerde akte en het reglement interne orde;
 • registratie in de kruispuntbank;
 • kosten voor het opnemen van de tellers en het verdelen van het privé-verbruik;
 • kleine werkzaamheden in de gebouwen (bv. vervangen lampen, cilinders, enz.);
 • vergoedingen voor externe professionals
 • vertalingen
 • het zoeken en aanwerven van nieuwe personeelsleden wanneer er een vacature is (vb. conciërge);
 • diensten die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving;

Uurvergoeding: minuten ter plaatse (minimum 15 minuten)

 • Tijdens kantooruren: 80,00 €
 • Buiten kantooruren - na 17u: 120,00 €
 • Op zondag en 's nachts (van 20 tot 8u): 160,00 €