FAQs

Algemeen

Het beroep van rentmeester is beschermd. Alle rentmeesters vallen onder het toezicht van het B.I.V. en hebben een volledige deontologie waarnaar zij moeten handelen (zie www.biv.be). Dit controleorgaan biedt de eigenaar de nodige garanties van betrouwbaarheid.

Naast de verplichte vorming in vastgoed hebben wij diverse diploma’s in andere deelaspecten van ons beroep. Daarnaast volgen wij elke jaar bijkomende praktische vormingen om de diverse juridische, bouwkundige, boekhoudkundige, financiële, … aanpassingen in ons beroep op de voet te volgen. Samen met de praktische ervaring die wij opgebouwd hebben, kunnen wij steeds diverse oplossingen bieden volgens de noden van elke klant.

Alle problemen lossen wij maximaal zelf op. Indien bepaalde oplossingen, bepaalde financiële implicaties hebben, dan overleggen we eerst met de eigenaar. Voor elke oplossing houden wij steeds de belangen van de eigenaar in het achterhoofd, zodat de eigenaar enkel een keuze dient te maken uit de voorgelegde oplossingen.


Administratief beheer

Halfjaarlijks of jaarlijks krijgt de eigenaar een overzicht van alle financiële verrichtingen samen met een samenvatting van de diverse gebeurtenissen. Hierbij worden ook alle facturen van de uitgaven toegevoegd. Bovendien kan de eigenaar, indien hij dit wenst, geheel het jaar door de rekeningen en alle documenten die betrekking hebben op zijn panden, komen inkijken.

Uiteraard, alhoewel dit geen verplichting is. Het is echter wel aangewezen omdat de rentmeester er alle belang bij heeft om een goede huurder te vinden. Hoe beter de huurder, hoe minder zorgen achteraf! Bovendien hebben de rentmeester en de eigenaar dezelfde belangen : het hoogst mogelijk rendement bekomen.

Ja, uiteraard. De rentmeester heeft zelf ook huurcontracten. Deze hebben het voordeel dat ze permanent volgens de nieuwe wetten en decreten door juristen aangepast worden.


Financieel beheer

De huurder stort alle huurgelden en provisies op een aparte derdenrekening van de rentmeester. Elke eigenaar heeft bij ons een persoonlijke derdenrekening waar enkel en alleen de huurders van de eigenaar op storten.

Elke maand stort de rentmeester via een permanente opdracht een vast bedrag naar de eigenaar. Dit bedrag wordt bepaald in functie van de huurgelden en de kosten (erelonen, te realiseren herstellingen of investeringen, …) Zesmaandelijks of jaarlijks stort de rentmeester een bijkomend bedrag indien er teveel op de rekening staat.

De wet bepaalt een aantal kosten die mogen doorgerekend worden aan de huurder en een aantal kosten die NIET mogen doorgerekend worden. Onze huurcontracten nemen alle kosten op die mogen doorgerekend worden aan de huurder. Ook hier zoeken wij een optimalisatie van het rendement van uw onroerend goed. Het rendement is toch de inkomsten MIN de kosten? Daarom is een goed opgesteld contract van groot belang!

NEE, NEE en NEE. Dit verfoeien we! We weten dat er syndici en rentmeesters zijn die commissies opstrijken bij de verzekering, de mazoutleverancier, renovatiewerken, enz.

Dit is bij ons totaal uit den boze om heel eenvoudige redenen:

  1. Dit is totaal verboden door onze deontologie;
  2. Het aanvaarden van commissies plaatst de rentmeester in een zwakke positie indien de werken of diensten niet naar behoren werden uitgevoerd.

Indien wij opdrachten krijgen buiten onze missie, dan zullen wij vooraf een billijke vergoeding overeenkomen met de eigenaar. Openheid en doorzichtigheid is voor ons van GROOT belang.

In de huurcontracten die wij vooropstellen, dient de huurder tegen de eerste van de maand zijn huur en kosten te betalen via een permanente opdracht. Door een selectieve keuze van de huurder en het efficiënt systeem van permanente opdracht hebben wij relatief weinig problemen van onbetaalde huur. Bij niet betaling van huur en kosten volgt een rappelbrief en wordt dit verder nauwgezet opgevolgd. Alle briefwisseling (kosteloos voor de eigenaar – met uitzondering van de postzegels) wordt opgemaakt en bijgehouden zodat men bij een eventueel “proces” alle nodige argumenten verzamelt om dit te winnen. De keuze om juridische stappen te ondernemen, wordt meestal in samenspraak met de eigenaar gedaan.

Wij doen de volledige opvolging van de huurder totdat wij aanvoelen dat een proces onvermijdelijk lijkt. De overdracht van het dossier naar een jurist kunnen wij op eigen initiatief doen of in samenspraak met de klant, volgens zijn keuze. Bij de juristen die wij aan de klant voorstellen (indien hij dit wenst), mogen de kosten van de juridische procedure de te innen bedragen nooit overtreffen. Dit levert voor onze klanten de garantie op dat de kosten van een juridische procedure beperkt blijven!

Ons ereloon bevat de volledige administratieve en financiële opvolging (zie Tarieven). Daarbij komen nog de postzegels voor de (aangetekende) zendingen.
Bij ons worden geen bijkomende kosten gevraagd voor het opstellen van brieven, enveloppen, opmaak overzichtstabellen, enz.
Onze ervaring leert ons echter dat ons ereloon dikwijls gecompenseerd wordt door kosten die wij doorrekenen aan de huurder, indexaties die laattijdig, verkeerd of niet worden doorgevoerd, prijzen die wij genieten voor de uitvoering van KWALITATIEVE werken, premies die wij bekomen voor eigenaars, …
Ons ereloon is dus dikwijls een profijt en geen kost.


Technisch beheer

De rentmeester, uiteraard. Behalve als er andere afspraken werden gemaakt (bvb. de eigenaar voert zelf een aantal herstellingen uit).
De voor- en nadelen worden hierbij gewikt en gewogen, waarna ze voorgelegd worden aan de eigenaar die zijn voorkeur kan geven.